Inhemska biobränslen från lokala leverantörer

De inhemska bränslen som Vaasan Voima använder – träbiomassa och energitorv – anskaffas från landskapen Österbotten och Södra Österbotten, inom en radie på cirka 100 kilometer från kraftverken. För att leveransvolymerna ska vara tillräckligt stora och transportsträckorna så korta som möjligt anlitar vi flera olika bränsleleverantörer.

Miljöinvesteringar redan i flera årtionden

På 1990-talet gjorde kraftverket i Vasa miljöinvesteringar i modern förbränningsteknik, en avsvavlingsanläggning och ett elfilter.

  • I kraftverket används den senaste generationens NR3-brännare av märket Hitachi, med vilka man har fått ner kväveoxidutsläppen med cirka 30 %
  • Avsvavlingsanläggningen filtrerar ända upp till över 90 % av svaveldioxidutsläppen från rökgaserna
  • Partikelutsläppen tas om hand av ett elfilter med 99,9 % avskiljningsgrad
  • Partikelutsläppen från rökgaserna minimeras med effektiva elfilter

År 2012 stod förgasningsanläggningen i anslutning till VL2 färdig. Pannan kan användas med förgasaren utan förbränning av koldamm.

År 2015 byggdes ett eldrivet stationärt krossverk på området, för bättre hantering av leveranskedjan för biobränsle. Att bränslet krossas på plats innebär också mindre koldioxidutsläpp jämfört med dieseldriven krossning och flisning. Det stationära krossverket ger möjlighet att utnyttja tur-returtransporter med vanlig virkesbil.

År 2020 förbättrade man pannans överluftssystem med ett extra plan samt installerade en anläggning för ureainsprutning (SNCR) och en ureatank. Med den här anläggningen får man ner NOx-halterna till den nivå som krävs enligt BAT-slutsatserna.

Biobränslen

Skogsflis

  • Skogsrester (grenar, toppar)
  • Flisade slanor
  • Flisade stubbar

Biprodukter från trävaruindustrin

  • Sågspån
  • Avkap
  • Bark

Certifierade system samt ett energieffektivitetsavtal

Vasklots kraftverk följer standarden för miljöledningssystem ISO 14001:2015 samt Energieffektivitetssystemet ETJ+. Systemen har till syfte att styra och stödja verksamheten mot principen om ständig förbättring.

Båda systemen är certifierade och de nuvarande certifikaten gäller 31.5.2023–30.5.2026 för miljösystemets del och 9.3.2023–5.12.2024 för energieffektivitetssystemets del. Utöver de certifierade systemen har kraftverket också ett frivilligt energieffektivitetsavtal.

Aska används för markbyggnad

Vaskiluodon Voima genererar årligen 30 000 – 70 000 ton aska som biprodukt. Askan är ett utmärkt material för markbyggnad. Aska ger en lätt, bärig och frostpassiv underbyggnad för markbyggnadsobjekt.

Dessutom är det kostnadseffektivare att utnyttja aska än ersättande naturmaterial. Eftersom askan härdar och packas till en konstruktion med bra bärighet, används den särskilt som underbyggnad för vägar och parkeringsplatser.

Gips används för byggande av väggar

Eftersom även stenkol används som bränsle i Vasakraftverket, uppkommer det som biprodukt 5 000–10 000 ton gips per år. Mängden gips är beroende av hur mycket stenkol som används och dess svavelhalt.

Gips uppkommer i rökgasavsvavlingsanläggningen, som baserar sig på våtskrubbningsteknik och använder kalksten som processalkali. All gips levereras till en gipsskivefabrik, som använder den för att tillverka gipsskivor för byggnadsändamål.

Kraftvärmeproduktion

Vaasan Voima producerar el och fjärrvärme samtidigt, vilket ger en mycket hög verkningsgrad och lägre bränsleförbrukning. I anläggningar som enbart producerar el uppstår spillvärme som biprodukt, men vid kraftvärmeproduktion kan värmen styras till fjärrvärmenätet för uppvärmning av bostäder i området.