En föregångare inom utnyttjandet av biomassa

Kraftvärmeverket i Vasa använder stenkol och inhemska biobränslen som bränsle. Kraftverket producerar 900–1 700 GWh el per år, och den producerade fjärrvärmen täcker över 60 % av Vasa stads behov.

Världens första förgasningsanläggning för biomassa

I anslutning till kraftverket har man byggt en förgasningsanläggning för biomassa. Tack vare den har kraftverket beredskap att ersätta omkring en tredjedel av stenkolet med inhemska biobränslen, vilket minskar koldioxidutsläppen med en mängd som motsvarar utsläppen från cirka 70 000 personbilar.

På låg produktionseffekt kan Vasakraftverket också användas helt utan stenkol.

Hösten 2015 tog man i Vasklot i bruk ett eldrivet stationärt krossverk, dit skogsbränslet levereras med virkesbil direkt från skogsupplagen. Målet är att cirka 2/3 av skogsbränslet levereras via den stationära krossen medan cirka 1/3 kommer till kraftverket som färdig flis.

Kraftvärmeverket i Vasklot, tekniska data:

Panna: Genomströmningspanna typ Benson, mellanöverhettare
Avsvavlingsanläggning: baserar sig på våtskrubbningsteknik, använder kalksten som processalkali och genererar gips som biprodukt
Kvävereduktion: Low-NOx-brännare och OFA-system i förbränningskammaren
Turbin: Trestegs fjärrvärmeavtappningsturbin med luftkyld generator
Förgasningsanläggning för biomassa: 140 MW bioförgasare och torkanläggning för skogsflis
Bränslen: Träbiomassa, energitorv, stenkol

Eleffekt (netto): 230 MW
Fjärrvärmeeffekt: 175 MW
Elproduktion: 0,9–1,7 TWh/a
Fjärrvärmeproduktion: 400–480 GWh/a

Behandling av biprodukter

Aska: 50 000 ton/år, 100 % återvinns

Bränslen 2023

Kraftvärmeproduktionen gör att Vasklots kraftverk har mycket hög verkningsgrad. Tack vare innovativ teknik kan en del av stenkolet ersättas med biomassa och elpannor.

Läs mer om våra hållbarhetsåtgärder

Läs mer om Vaasan Voimas och EPV Energi-koncernens hållbarhetsåtgärder på våra hållbarhetssidor och i hållbarhetsrapporterna.