Ny elpanna togs i drift i Vasklot i Vasa

Den nya elpannan som fick investeringsbeslut i våras började provköras i november, och i december blev pannan en del av EPV:s elportfölj. Den nya elpannan stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis strategi Den nya elens revolution och löftet om utsläppsfri och flexibel energiproduktion och -förbrukning. Elpannan är en viktig komponent i framtidens rena värmeproduktionssystem och en väsentlig del av EPV:s reglerbara kapacitet.

Elpannans funktion kan förenklat beskrivas som en stor vattenkokare.

– Vi gör värme av el. I praktiken genom att pumpa vatten från pannans primärkrets till ett vattenkärl med elektroder. Pannans effekt regleras av vattennivån i kärlet. Det uppvärmda vattnet i elpannans primärkrets distribueras via en värmeväxlare till ett värmelager och till fjärrvärmenätet i Vasa. Pannan har egen självständig automatik som är kopplad till kraftverksområdets huvudautomationssystem som en egen värmeproduktionsenhet. Det här gör att fjärrvärmen kan styras smidigt tillsammans med kraftverket och värmelagret i Vasklot. I projektet utnyttjades också infrastruktur och lokaler som tillhörde ett annat kraftverk som redan tagits ur drift. Bland annat transformatorn, kopplingsutrustningen och pannbyggnaden, berättar direktör Mats Söderlund på EPV Energis affärsområde Värme.

Sektorsintegration när den är som bäst

EPV:s mål är att med hjälp av ny el sammankoppla olika industrigrenars energibehov med varandra, genom att till exempel inom värmeproduktionen ta fram lösningar som baserar sig på ny el. Elpannan är också en komponent i framtidens rena värmeproduktionssystem. Ett rent värmeproduktionssystem är en långsiktig och utsläppsfri lösning, som tryggar värmeproduktionen i områdena och också stöder det nya väderberoende elsystemets behov.

Det här elpanneprojektet stöder på ett utmärkt sätt det framtida energisystemets behov, där olika energisektorer sammankopplas (sector coupling).

– Den värme som elpannan producerar kan med hjälp av värmelagret användas för att optimera Vasakraftverkets värmeproduktionslaster och driftstoppsperioder bättre än förut. Elpannan ger också möjlighet till längre driftstoppsperioder för kraftverket. Tillsammans med värmlageroptimering kan detta ge betydande fördelar och förbättra värmeproduktionens tillgänglighet i kraftverkshelheten. Det här är också ett steg mot utsläppsfri värmeproduktion, säger Söderlund.

Elpannan stöder i allra högsta grad EPV:s riskhantering och driftsäkerhet. Elpannan stöder också möjligheterna att reglera elsystemet när den förnybara energin ökar. I samband med utsläppsminskningen förändras produktionskapacitetens struktur avsevärt, och samtidigt blir den ensidigare och andelen reglerbar produktionskapacitet minskar. De här förändringarna ställer nya krav på elsystemet. I framtiden kommer reglerförmåga och energilager att behövas i elsystemet i allt större utsträckning. Genom att använda elpannan kan vi för vårt vidkommande utnyttja låga elpriser i situationer då det finns mycket förnybar energi i elsystemet.

Infrastrukturen i Vasklot stöder det nya projektet perfekt

Elpanneprojektet är möjligt att genomföra tack vare att man kan utnyttja den befintliga infrastrukturen i Vasklot.

– Elpannan placeras i kraftverkets utrymmen, där det är lätt att bygga den infrastruktur som pannan kräver och där det är rationellt att göra anslutningarna till kraftverksområdets övriga infrastruktur. Utan den befintliga infrastrukturen skulle kostnaderna för elpanneprojektet vara mångdubbla, betonar Söderlund.

Vid driften av elpannan uppkommer inga utsläpp till luften så som vid förbränningsteknik. Därmed ligger projektet också i linje med Finlands och EU:s klimatmål. Elpannan är också med i paletten Mot ett fossilfritt Finland som en lösning som lyfts fram på vägen mot utsläppsfrihet.

Fakta om elpannan

Tekniska data:

  • Effekt 40 MW (elpannans mått: höjd 6,5 m, cylinderns diameter 3 m)
  • Utgående vattnets maximitemperatur 130°C
  • Elpannan går ytterst snabbt att ta i drift och reglera och är lätt att använda. Panneffektens reglerförmåga 0-100% 50s.
  • Elpannesystemets huvudkomponent, elpannan, levereras som en färdig komponent. Utöver pannan består systemet av sedvanliga pumpar, rör, värmeväxlare och ventiler etc.
  • I kraftverkets fjärrvärmeledningar har man byggt färdiga flänsskarvar för elpannan i samband med investeringen i värmelagret.
  • Elpannans effekt regleras med vattenvolymen i pannans elektroder.

Mer information: Mats Söderlund, direktör, värmekraftsproduktion, EPV Energi, tfn 010 505 5059

Arkiv