Den planerade vätgasbaserade elproduktions- och ellagringslösningen i Vasa fick 14 miljoner euro i stöd

Den planerade ellagrings- och elproduktionslösningen i Vasa som baserar sig på produktion av förnybart väte fick en puff framåt, när arbets- och näringsministeriet beviljade projektet ett investeringsstöd på drygt 14 miljoner euro i december 2021.

EPV Energi, Vasa Elektriska och Wärtsilä har som mål att bygga ett Power-to-X-to-Power-system, som ger möjlighet att lagra förnybar energi på ett nytt sätt. Samtidigt öppnas möjlighet att genomföra ett pilotprojekt med en energiproduktionslösning som utnyttjar väte och lämpar sig för den globala exportmarknaden.

”Det här utvecklingsprojektet är unikt till sin storleksklass och går ut på att producera väte av förnybar energi, lagra vätet och senare använda det som bränsle inom elproduktionen. Lösningen skulle till exempel ge möjlighet att använda förnybar el för att producera väte när efterfrågan på el är låg, och sedan när efterfrågan på el ökar använda vätet i en vätgasmotor för att producera el. Det här ger den efterlysta flexibiliteten på elmarknaden, säger utvecklingsdirektör Hans-Alexander Öst på Vasa Elektriska.

Energiproduktionen skulle ske i ett motorkraftverk som tagits fram av Wärtsilä och som utnyttjar den senaste tekniken.

”Projektets nyhetsvärde ligger i helheten, som kopplar ihop produktion, lagring och användning av förnybart väte i ett motorkraftverk. Helheten blir en integrerad del av elmarknaden och det lokala fjärrvärmenätet. Dessutom måste motorkraftverket konstrueras och testas för att fungera med väte. Projektet representerar en ny tankemodell där man kopplar ihop helheter vid användningen av förnybara kolfria bränslen, och på den globala marknaden kommer det att fungera som en modell som visar på nya möjligheter”, framhåller direktör Jukka Lehtonen som ansvarar för Technology & Product Management på Wärtsilä Energy.

”Den planerade helheten består av en elektrolysanläggning som producerar väte av förnybar el och vatten, ett vätelager samt ett vätgasmotorkraftverk som producerar el av det lagrade vätet. Den värme som uppkommer som biprodukt i processerna leds till ett grottlager för fjärrvärme som finns i området”, berättar direktör Reetta Kaila som ansvarar för Sustainable Fuels & Environment på Wärtsilä Energy.

Framtidens energisystem består av flera olika komponenter. För att man ska kunna hantera energisystemet krävs det många andra åtgärder utöver de traditionella produktionsinvesteringarna.

”En stor del av den energi vi använder i framtiden kommer från el som producerats med sol- och vindkraft. Eftersom den nya elen huvudsakligen produceras på naturens villkor, är det nya energisystemet svårare att hantera och det behövs olika sätt att lagra utsläppsfri el och utnyttja den för samhällets energibehov. El som producerats med väte är ett sätt att svara på det här behovet. Inom energiproduktionen ses det kommande vätekraftverket som en viktig del av de utsläppsfria lösningarna för värme- och elproduktion. I det här fallet är tanken att lagra den värme som uppkommer vid väte- och energiproduktionen i ett befintligt grottvärmelager i området och samtidigt maximera systemets totala verkningsgrad”, säger Niko Paaso som är ansvarig direktör för särproduktion av el på EPV Energi.

Väte tros få en betydande roll i uppnåendet av de globala klimatmålen. Med förnybar el kan väte produceras helt utsläppsfritt.

Avsikten är att fatta investeringsbeslutet under våren 2022 och enligt planerna ska projektet stå färdigt år 2024. Under utvecklingsfasen ökar man gradvis andelen väte i bränslet för motorkraftverket. Målet för projektet är att demonstrera motorkraftverket med 100 % vätedrift före utgången av 2026, och efter det har man tänkt driva kraftverket med 100 % förnybart väte eller andra förnybara bränslen.

Mer information:

Niko Paaso
Direktör, särproduktion av el, EPV Energi Ab
010 505 5034
niko.paaso(at)epv.fi

Jukka Lehtonen
Direktör, Technology & Product Management
Wärtsilä Energy
010 709 6530
jukka.lehtonen(at)wartsila.com

Hans-Alexander Öst
Utvecklingsdirektör, Vasa Elektriska Ab
06 324 5350
hans-alexander.ost(at)vaasansahko.fi

Arkiv