Vaskiluodon Voiman Vaasan kaasutuslaitokselle merkittävä investointituki

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Vaskiluodon Voiman Vaasan kaasutuslaitoshankkeelle uuden teknologian investointitukea yhteensä 10,8 M€. Hankkeen kokonaisbudjetti on vajaa 40 M€. Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama yhtiö.

EPV Energia Oy:n toimitusjohtaja Rami Vuola on erittäin tyytyväinen TEM:n tekemään investointitukipäätökseen. ”Tämä on ensimmäinen konkreettinen askel kivihiilen korvaamiseen Suomessa. Kaasutuslaitosta koskeva lopullinen investointipäätös pyritään tekemään lähiviikkojen aikana. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2011 ja biokaasuttimen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2012”, Vuola kertoo.

Hankkeen taustalla on kansallinen tarve kasvattaa uusiutuvan energian käyttöä siirtymällä kivihiilen käytöstä asteittain kohti kotimaisten biopolttoaineiden käyttöä. Suunnitelmana on rakentaa nykyisen kivihiilivoimalaitoksen yhteyteen Vaasan Vaskiluotoon 140 MW:n biokaasutuslaitos. Kaasuttimella mahdollistetaan puu- ja peltoenergian sekä energiaturpeen käyttö olemassa olevan kivihiilivoimalaitoksen polttoaineena. ”Kotimaisesta biopoltto-aineesta tuotetulla kaasulla voidaan korvata nykyisestä kivihiilen käytöstä 25-40 prosenttia”, kertoo Vaskiluodon Voima Oy:n toimitusjohtaja Mauri Blomberg.

Biomassan kaasutus on Suomessa kehitettyä uutta teknologiaa, jota ei ole vielä käytössä nyt suunnitellussa kokoluokassa. Käytössä olevat laitteistot ovat kooltaan pienempiä ja suunniteltu kuivemmille polttoaineille. Kaasutustekniikan soveltaminen mahdollistaa suhteellisen edullisen ja nopean bioenergian käyttöönoton Vaasassa. Samalla voimalaitoksen päästöt alenevat ja uusia työpaikkoja syntyy erityisesti polttoainehankintaan. Kaasutuslaitoksen tuoma vuotuinen pysyvä suora työllisyysvaikutus on noin 100 henkilötyövuotta.

Kotimaisen polttoaineen hankinnan kautta aluetalouteen siirtyisi vuosittain noin 15 M€. Nykyisellään tämä raha käytetään kivihiilen ja hiilidioksidipäästöoikeuksien ostoon. ”Hankkeen valmistelun lähtökohtana on ollut hyödyntää Vaskiluodon voimalaitoksen olemassa olevaa käyttökelpoista laitetekniikkaa, jolloin vältytään investointikustannuksiltaan kalliin uuden voimalaitoksen rakentamiselta”, toteaa Pohjolan Voima Oy:n johtaja Petri Hurri.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Rami Vuola, EPV Energia Oy, GSM 040 509 0044
Johtaja Petri Hurri, Pohjolan Voima Oy, GSM 050 313 3231
Toimitusjohtaja Mauri Blomberg, Vaskiluodon Voima Oy, GSM 050 377 7020