Vaskiluodon Voiman kaasutuslaitoksesta investointipäätös

Vaskiluodon Voima Oy:n hallitus on tehnyt Vaasan voimalaitoksen kaasutuslaitosta koskevan investointipäätöksen. Hankkeen kokonaisbudjetti on vajaa 40 M€, josta työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) myöntämällä investointituella katetaan arvion mukaan noin 10 M€. Kaasutuslaitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä ja biokaasuttimen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2012.

Suunnitelmana on rakentaa nykyisen kivihiilivoimalaitoksen yhteyteen Vaasan Vaskiluotoon 140 MW:n biokaasutuslaitos. Kaasuttimella mahdollistetaan puu- ja peltoenergian sekä energiaturpeen käyttö olemassa olevan kivihiilivoimalaitoksen polttoaineena. Kotimaisesta biopolttoaineesta tuotetulla kaasulla voidaan korvata nykyisestä kivihiilen käytöstä 25-40 prosenttia. Määrä vastaa sitä polttoaineosuutta, joka tarvitaan kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon.

Kaasutustekniikan soveltaminen mahdollistaa suhteellisen edullisen ja nopean bioenergian käyttöönoton Vaasassa. Samalla voimalaitoksen päästöt alenevat ja uusia työpaikkoja syntyy erityisesti polttoainehankintaan. Kaasutuslaitoksen tuoma vuotuinen pysyvä suora työllisyysvaikutus on noin 100 henkilötyövuotta. Kotimaisen polttoaineen hankinnan kautta aluetalouteen siirtyisi vuosittain noin 15 M€.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mauri Blomberg, Vaskiluodon Voima Oy, 050 377 7020